Pašapkalpošanās portāla lietošanas noteikumi

Šo Lietošanas noteikumu mērķis ir informēt Lietotāju par pašapkalpošanās portāla lietošanas noteikumiem un noteikt Lietotāja un Tele2 saistības attiecībā uz pašapkalpošanās portāla lietošanu.

Veicot Reģistrēšanos pašapkalpošanās portālā, Lietotāja pienākums ir pienācigi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem.

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Lietotājs – Tele2 abonents vai Zelta Zivtiņas lietotājs, kurš atbilstoši šiem Noteikumiem lieto pašapkalpošanās portālu.

1.2. Piekļuves parametri - Lietotāja izvēlēta un/vai Tele2 piešķirta unikāla piekļuves parametru kombinācija.

1.3. Sākuma parole – viens no Piekļuves parametriem, ko lieto pirmo reizi pieslēdzoties pašapkalpošanās portālam. Sākuma paroli piešķir Tele2.

1.4. Lietotāja parole - Lietotāja izvēlēta burtu un ciparu kombinācija, ko lieto, pieslēdzoties pašapkalpošanās portālam.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Lietotāja izvēlētā Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs apņemas neizpaust trešajām personām un novērš trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.

2.2. Lietotājiem pieejamais pašapkalpošanās portāla informācijas un pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā pieslēguma līmeni, pieslēguma veidu un pieslēgumu numuru skaitu.

2.3. Ar pašapkalpošanās portālu saistītie pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī, izņemot gadījumus:

2.3.1 kad to liedz no Tele2 neatkarīgi apstākļi;

2.3.2 kad tiek veikti sistēmas profilakses darbi vai darbi, kas saistīti ar sistēmas uzlabošanu.

2.4. Tele2 ir tiesības vienpusējā kārtā noteikt ar pašapkalpošanās portālu saistīto pakalpojumu apjomu un to sniegšanas kārtību un mainīt to jebkurā laikā, kā arī mainīt šos Lietošanas noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot mājas lapā.

3. Piekļuves parametri un Lietotāja identifikācija

3.1. Lai uzsāktu izmantot pašapkalpošanās portāla iespējas, nepieciešams saņemt Sākuma paroli. Lietotājs to var saņemt:

3.1.1. Tele2 abonents ievada savu pieslēguma numuru www.manstele2.lv sadaļā Reģistrēties Mans Tele2. Lietotājs saņems atbildes SMS no Tele2 uz norādīto pieslēguma numuru ar pašapkalpošanās portāla Sākuma paroli. Pēc pirmās pieslēgšanās Lietotājam ir iespēja nomainīt Sākuma paroli pret Lietotāja paroli, kuru turpmāk izmantot, pieslēdzoties Mans Tele2.

3.1.2. Zelta Zivtiņas lietotājs ievada savu priekšapmaksas kartes numuru www.zeltazivtina.lv sadaļā Mana Zelta Zivtiņa / Reģistrēties. Lietotājs saņems atbildes SMS no Tele2 uz norādīto numuru ar pašapkalpošanās portāla Sākuma paroli. Pēc pirmās pieslēgšanās Lietotājam ir iespēja nomainīt Sākuma paroli pret Lietotāja paroli, kuru turpmāk izmantot, pieslēdzoties Mana Zelta Zivtiņa.

4. Lietotāja saistības un atbildība

4.1. Lietotājs apņemas:

4.1.1. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju un novērst trešo personu iespēju to uzzināt;

4.1.2. ja konfidenciālā informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties rakstveidā vai pa telefonu informē Tele2;

4.1.3. nodrošināt sava datora atbilstību pašapkalpošanās portāla saņemšanas minimālajām prasībām. Pārlūkprogrammai, kura tiek izmantota darbam ar pašapkalpošanās portālu, jāatļauj sīkdatņu (cookies) un JavaScript lietošanu;

4.1.4. sniegt savlaicīgu un precīzu šo noteikumu izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīt precīzu sava e-pasta adresi;

4.1.5. neizmantot trešo personu pieslēguma parametrus, izņemot gadījumus, kad šīs personas ir pilnvarojušas Lietotāju izmantot šos datus.

4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves parametrus.

4.3. Lietotājs pilnvaro Tele2:

4.3.1. uzkrāt un apstrādāt informāciju par pašapkalpošanās portāla ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, kā arī citu informāciju, kas pašapkalpošanās portāla ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta Tele2;

4.3.2. pašapkalpošanās portāla darbībā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas gadījumos, kad Lietotājs pašapkalpošanās portālam piekļūst, aktivizējot pašapkalpošanās saiti Tele2 sadarbības partneru internetvietnēs.

5. Tele2 saistības, tiesības un atbildība

5.1. Tele2 apņemas:

5.1.1. nodrošināt pašapkalpošanās portāla pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar noteikumiem;

5.1.2. nodrošināt informācijas konfidencialitāti par Lietotāju. Konfidenciālā informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai ar Lietotāja atļauju.

5.2. Tele2 nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem pašapkalpošanās centra darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja datora neatbilstība pašapkalpošanās portāla lietošanas nosacījumiem.

5.3. Tele2 neatbild par sekām, kādas rodas, ja Lietotāja nepilnvarota persona, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas pašapkalpošanās portālu un nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies.

6. Pašapkalpošanās portāla pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana

6.1. Tele2 pārtrauc pašapkalpošanās portāla piedāvāto pakalpojumu sniegšanu Lietotājam tad, kad Lietotājs pārtrauc sadarbību ar Tele2 un Tele2 ir pārtraucis pakalpojumu sniegšanu Lietotājam.

7. Norēķinu kārtība

7.1. Pašapkalpošanās portāla lietošana ir bez maksas.

7.2. Par Tele2 sniegtajiem maksas pakalpojumiem pašapkalpošanās portālā Lietotājs maksā atbilstoši konkrētajā brīdī noteiktajai un mājas lapā (www.tele2.lv / www.zeltazivtina.lv) norādītajai maksai. Maksu par lietotajiem pakalpojumiem Tele2 iekļaus attiecīgā Tele2 abonenta pieslēguma rēķinā vai atskaitīs no konkrētās Zelta Zivtiņas numura sarunu kredīta.

8. Citi noteikumi

8.1. Pašapkalpošanās portāla lietošanas noteikumi stājas spēkā ar pašapkalpošanās portāla lietošanas uzsākšanu un ir spēkā, kamēr Lietotājs ir Tele2 abonents vai Zelta Zivtiņas lietotājs. Pašapkalpošanās portāla lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, Noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un piekrīt tiem.

8.2. Tele2 neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto pašapkalpošanās portālu, izmantojot Lietotājam piešķirtos Piekļuves parametrus.